Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují vztahy mezi společností NIGHT WATCH s.r.o., IČ: 17159920, se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen “NIGHT WATCH” nebo “Poskytovatel platformy”) a zákazníky, kteří využívají platformu Patroly.cz (dále jen “Klienti”).

1.2 NIGHT WATCH působí jako poskytovatel platformy Patroly.cz a nejedná přímo jako poskytovatel bezpečnostních služeb.

2. Poskytování bezpečnostních služeb

2.1 NIGHT WATCH působí jako poskytovatel platformy Patroly.cz, která propojuje Klienty s bezpečnostními agenturami, jež nabízejí různé bezpečnostní služby.

2.2 Zatímco NIGHT WATCH není přímým poskytovatelem těchto bezpečnostních služeb, firma pečlivě vybírá a hodnotí spolupracující bezpečnostní agentury, aby zajistila co nejvyšší standard služeb pro Klienty.

2.3 NIGHT WATCH jedná v zastoupení Klienta s péčí řádného hospodáře při vybírání a dohledu nad třetími stranami poskytujícími bezpečnostní služby prostřednictvím platformy Patroly.cz. Přesto však závazky a odpovědnosti spojené s konkrétními bezpečnostními službami nesou výhradně bezpečnostní agentury.

3. Řešení škodních událostí a pochybení

3.1 V případě vzniku škodní události nebo pochybení ze strany bezpečnostní agentury je NIGHT WATCH připravena asistovat Klientovi při řešení dané situace a zajistit nápravu.

3.2 NIGHT WATCH nabízí možnost zastupování Klienta v jednáních s bezpečnostní agenturou, pojišťovnou a případně i s úřady v souvislosti s danou škodní událostí či pochybením. Klient má však právo rozhodnout se pro vlastní zastoupení a řešení situace samostatně.

3.3 NIGHT WATCH se zavazuje vynaložit veškeré úsilí na to, aby zajistila rychlou a spravedlivou nápravu pro Klienta v případě škodní události nebo pochybení, avšak konečná odpovědnost za poskytnuté služby a vzniklé škody nese bezpečnostní agentura.

4. Závazky Klienta

4.1 Klient je povinen poskytnout všechny potřebné informace pro řádné poskytnutí bezpečnostních služeb.

4.2 Klient je povinen řádně využívat platformu Patroly.cz v souladu s těmito Podmínkami a všeobecnými pravidly slušného chování.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Veškeré osobní údaje poskytnuté Klientem v rámci využívání platformy jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími příslušnými právními předpisy EU týkajícími se ochrany osobních údajů.

5.2 NIGHT WATCH je provozovatelem platformy a v této roli zpracovává osobní údaje Klienta výhradně za účelem poskytování svých služeb. Klient je informován a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být předány třetím stranám výhradně za účelem realizace objednaných služeb, např. bezpečnostním agenturám.

5.3 Všechna data, včetně osobních údajů Klienta, jsou uložena v datacentrech nacházejících se v Eemshaven (NL). NIGHT WATCH zajišťuje, že tato datacentra splňují vysoké standardy zabezpečení a jsou v souladu s nařízením GDPR.

5.4 Klient má právo kdykoliv požadovat přístup k svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, a to kontaktováním NIGHT WATCH prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách.

5.5 Další informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů jsou uvedeny v dokumentu “Zásady ochrany osobních údajů”, který je k dispozici na webových stránkách NIGHT WATCH

6. Platby a kreditní systém

6.1 Klient může na svůj účet na platformě Patroly.cz vkládat finanční prostředky prostřednictvím platebních karet nebo bezhotovostního bankovního převodu. Tyto prostředky budou na účtu Klienta převedeny na kredity.

6.2 1 kredit odpovídá 1 CZK.

6.3 Klient může využívat své kredity k objednání bezpečnostních služeb prostřednictvím platformy Patroly.cz. Po objednání služby budou odpovídající kredity z účtu Klienta odečteny.

6.4 Kredity nejsou převoditelné a nelze je vyměnit za hotovost, s výjimkou případů stanovených v těchto Podmínkách.

6.5 V případě, že Klient požádá o ukončení svého účtu a má na něm zbývající kredity, NIGHT WATCH vrátí odpovídající částku v CZK do 7 dnů na bankovní účet Klienta.

7. Cenová politika a aktivační poplatky

7.1 NIGHT WATCH uplatňuje variabilní cenovou politiku, která může být občasně aktualizována na základě interních rozhodnutí, tržních podmínek či dalších relevantních faktorů.

7.2 Aktuální ceny za služby, stejně jako případné aktivační nebo další poplatky, jsou vždy zřetelně zobrazeny v zákaznickém portálu předtím, než Klient potvrdí objednávku služby. Klient je povinen se s těmito cenami před potvrzením objednávky seznámit.

7.3 Veškeré aktivační poplatky jsou nevratné a jsou určeny k pokrytí nákladů spojených s nastavením a zahájením služby pro Klienta.

7.4 Klient je povinen zaplatit veškeré služby v souladu s aktuální cenovou politikou, jak je uvedeno v zákaznickém portálu v době potvrzení objednávky.

7.5 V případě jakýchkoli dotazů týkajících se cenové politiky nebo poplatků je Klient vyzýván, aby kontaktoval zákaznický servis NIGHT WATCH před potvrzením objednávky.

8. Pojištění poskytovatele

8.1 NIGHT WATCH, jako poskytovatel platformy, potvrzuje, že disponuje platným pojištěním na svou činnost. Toto pojištění kryje potenciální škody způsobené v důsledku chyb či nedostatků v rámci poskytované platformy.

8.2 Celková pojistná částka, na kterou je NIGHT WATCH pojištěna, činí 20.000.000 Kč.

8.3 V případě, že by došlo k události, která by mohla mít za následek uplatnění pojistného nároku, je Klient povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit společnosti NIGHT WATCH, která následně poskytne potřebnou podporu a koordinaci s pojišťovnou.

9. Definice Patrol a obchůzek na objektech Klienta

9.1 „Patrola“ označuje bezpečnostní obchůzku na objektu Klienta, kterou provádí bezpečnostní pracovník. Jedná se o službu, během níž bezpečnostní pracovník prověřuje objekt na základě specifikací stanovených Klientem.

9.2 Každá Patrola má maximální délku 30 minut, a součástí ceny Patroly je příjezd a odjezd jednoho bezpečnostního pracovníka na objekt Klienta.

9.3 Během Patroly musí bezpečnostní pracovník naskenovat všechny checkpointy, které jsou na objektu umístěny. Tyto checkpointy představují NFC rádiové body, které jsou skenovatelné speciální aplikací určenou pro dodavatele služby Patroly.cz.

9.4 U každého checkpointu může Klient stanovit specifické úkoly, které bezpečnostní pracovník musí splnit. Tyto úkoly jsou definovány Klientem předem a mohou zahrnovat činnosti, jako je například kontrola zamčení dveří, prověření funkčnosti alarmu či kontrola specifických míst v objektu.

9.5 Během Patrol se všechny aktivace checkpointů, splněné úkoly a další relevantní informace automaticky reportují do zákaznického portálu. Klient tak má možnost sledovat průběh Patrol v reálném čase a získává okamžitý přístup k záznamům o všech akcích provedených během obchůzky.

9.6 Po dokončení Patroly je Klientovi zaslán komplexní report, který obsahuje veškeré informace o průběhu obchůzky, včetně času, místa, splněných úkolů a jakýchkoli zjištěných nepravidelností.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto Podmínky mohou být NIGHT WATCH měněny či doplňovány. Aktuální verze Podmínek je vždy dostupná na platformě Patroly.cz.

10.2 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2023.

// něco není jasné?

Zeptejte se nás, rádi vám odpovíme...