Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost NIGHT WATCH s. r. o., se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 17159920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 367523, (dále jen „společnost NW“) – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

PROVOZ ON-LINE PLATFORMY PATROLY.CZ

Poskytování on-line služeb spočívající ve zprostředkování bezpečnostních služeb a zpracování přání klienta učiněných on-line.

Popis účelu zpracování:

Získáváme kontaktní a fakturační údaje, údaje o budovách, nemovitostech a o dění na těchto objektech, které zcela nebo částečně předáváme subdodavatelům, kteří poskytují bezpečnostní služby pro klienty.

Oprávnění ke zpracování:

Vaše osobní údaje si potřebujeme uchovat, abychom Vám mohli poskytnout služby, které si na Patroly.cz objednáte.

Po skončení využívání služeb Patroly.cz si Vaše osobní údaje ponecháme po dobu max. 6 měsíců pro případ vaší reklamace.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

  • Identifikační údaje
  • Kontaktní údaje
  • Popisné údaje
  • Hodnocení a související komunikace
  • Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:

6 měsíců po skončení smluvního vztahu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Bezpečnostní agentury – naši dodavatelé.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky, celní správě a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás prostřednictvím on-line platformy Patroly.cz.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracování z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností NW ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty

Elektronicky na webu: www.patroly.cz

E-mailem: gdpr@patroly.cz

Písemně na adrese: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3